Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ)

Το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας (ΠΕΒΕ) του ΕΜΠ αποβλέπει στην ενίσχυση του ερευνητικού δυναμικού του ΕΜΠ. Ο σκοπός του ΠΕΒΕ είναι:


  • Η ενίσχυση και ενδυνάμωση της Βασικής Έρευνας στο ΕΜΠ. Ως βασική έρευνα νοείται κάθε παρατηρησιακή, θεωρητική ή πειραματική εργασία, της οποίας το πρωταρχικό κίνητρο είναι η απόκτηση νέας γνώσης, χωρίς να αποβλέπει σε άμεση εφαρμογή ή πρακτική χρήση.
  • Η ανάδειξη νέου ερευνητικού δυναμικού και η καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος ερευνητικού δυναμικού σε τομείς Βασικής Έρευνας.
  • Η κατάρτιση και επιμόρφωση Νέων Ερευνητών σε τομείς που ενδιαφέρουν την επιστημονική κοινότητα και προσφέρονται για Βασική Έρευνα, ώστε να αυξηθεί το αξιοποιήσιμο ανθρώπινο δυναμικό στους τομείς αυτούς και να ενθαρρυνθεί η ενασχόλησή του με την έρευνα.
  • Η ενίσχυση ερευνητικών ομάδων του ΕΜΠ που ασχολούνται με τη Βασική Έρευνα και ο προσανατολισμός άλλων ερευνητών σε θέματα που συμβάλλουν σε αυτή.
  • Η ενίσχυση της διεπιστημονικότητας της Βασικής Έρευνας στο ΕΜΠ.
  • Η χρηματοδότηση και υποστήριξη της Βασικής Έρευνας για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών, η οποία δεν είναι εύκολο να επιτύχει άλλες μορφές χρηματοδότησης, εξαιτίας του βασικού προσανατολισμού της.
  • Η ανάσχεση της διαρροής επιστημονικού δυναμικού υψηλού επιπέδου από τη χώρα μας.
  • Η επίτευξη ερευνητικών αποτελεσμάτων Βασικής Έρευνας σε ανακοινώσιμη και δημοσιεύσιμη μορφή.